Like Njoy kinderdagverblijf Zoetermeer Share Njoy kinderopvang Zoetermeer Youtube kanaal kinderdagverblijf njoy Feed kinderdagverblijf Zoetermeer

Wet kinderopvang

  • Njoy is een kinderdagverblijf dat deskundige kinderopvang biedt voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Door een natuurlijke en huiselijke omgeving te creëren en een uniek en verantwoord pedagogisch beleid te voeren, biedt Kinderdagverblijf Njoy kwaliteit die aansluit bij de wensen van ouders en/of verzorgers. Njoy biedt een veilige omgeving waarin uw kind makkelijk vertrouwd kan raken en waarin wij, als kinderdagverblijf, een bijdrage kunnen leveren aan een optimale ontwikkeling van uw kind.

Sinds 2005 is kinderopvang geregeld in de Wet kinderopvang. Deze wet gaat uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders, overheid en werkgevers. De wet regelt (het toezicht op) de kwaliteit en de financiering van de kinderopvang.
OCW is verantwoordelijk voor het kinderopvangbeleid. Vanaf 2007 is er een verplichte werkgeversbijdrage voor kinderopvang. Ouders kunnen via de Belastingdienst een kinderopvangtoeslag ontvangen. Het gaat om werkende ouders en ouders die een studie of traject volgen om aan het werk te gaan en die gebruik maken van formele kinderopvang.

De GGD toetst in opdracht van de gemeenten de kwaliteit van de opvang in kinderdagverblijven en de buitenschoolse opvang. De eisen waaraan de kinderopvang moet voldoen staan in de externe link: Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko). De aanbieders en afnemers van kinderopvang hebben samen de wettelijke kwaliteitseisen ingevuld in landelijke kwaliteitseisen. Die afspraken zijn vastgelegd in het convenant kwaliteit kinderopvang.Voorbeelden van deze landelijke kwaliteitseisen voor kinderopvang zijn:

  • Elke aanbieder van kinderopvang moet een pedagogisch beleidsplan hebben. Hierin kunnen de ouders lezen welke visie het kindcentrum heeft over de opvoeding en de ontwikkeling van de kinderen. Maar er staat ook specifieke informatie in het plan over bijvoorbeeld de groepsomvang en de leeftijdsopbouw van de groep.

  • De huisvesting van de kinderopvang moet aan eisen voldoen. Zo moet er op de dagopvang een afzonderlijke slaapruimte voor kinderen tot 1,5 jaar zijn. En zowel bij dagopvang als buitenschoolse opvang moet er per kind 3,5 m2 oppervlak in de groepsruimte beschikbaar zijn.

Individuele ouders kunnen met klachten over de kinderopvangorganisatie terecht bij de klachtencommissie waarbij de organisatie is aangesloten. Welke klachtencommissie dat is, staat in de klachtenregeling van de organisatie. Op de regeling voor individuele ouders is de externe link: Wet klachtrecht cliënten Zorgsector van toepassing.

Meer informatie over de Wet kinderopvang vindt u op:

De website van www.minocw.nl